Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

společnosti PRAGOCHEMA spol.s r.o., se sídlem v Praze 10, Přátelství 550, IČ 49686089, DIČ CZ49686089, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, č. vl. 23575, bankovní spojení: UniCredit Bank,číslo účtu:802637003/2700, dále jen prodávající

 

I. Účel obchodních a dodacích podmínek

1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího nebo kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky

2. Nabídka prodávajícího obsahuje zejména:

a) komu je určena

b) určení zboží a příp. jeho množství

c) kupní cenu zboží za měrnou jednotku

d) platnost nabídky

3. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dle článku II. ODP, stanou se tyto ODP nedílnou součástí takto uzavřené kupní smlouvy.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky.

2. Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je kupujícímu doručeno písemné potvrzení objednávky prodávajícího, které obsahuje zejména:

a) obchodní firmu / označení a sídlo / místo podnikání prodávajícího a kupujícího

b) určení zboží a jeho množství

c) kupní cenu zboží za měrnou jednotku

d) datum, místo a způsob dodání zboží

3. Potvrzení objednávky prodávajícím je průkazem o uzavřené kupní smlouvě a jednotlivá ustanovení těchto ODP platí v případě, že v potvrzení objednávky prodávajícím není výslovně uvedeno něco jiného.

 

III. Dodání zboží

1. Prodávající je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby dodat kupujícímu zboží dříve, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, a to i postupným částečným plněním, ledaže bylo v kupní smlouvě výslovně dohodnuto, že dodání zboží před dohodnutým termínem a / nebo postupným částečným plněním je nepřípustné.

2. Přípustná odchylka množství dodaného zboží činí ± 3 % oproti množství zboží uvedenému v potvrzení objednávky.

3. Kupující je povinen potvrdit ve prospěch prodávajícího doklad o dodání zboží (např. dodací list, nákladní list, CMR), který by měl obsahovat zejména následující údaje:

a) obchodní firmu / označení a sídlo / místo podnikání prodávajícího a kupujícího

b) místo dodání zboží

c) určení dodaného zboží a jeho množství

d) příp. údaj o dodaných vratných obalech.

Okamžikem potvrzení dokladu o dodání zboží kupující nabude vlastnického práva k dodanému zboží, s výjimkami vyplývajícími z odst. 10. a 11. tohoto článku ODP.

4. Má-li kupující povinnost poskytnout součinnost, uhradit kupní cenu předem / zálohu na kupní cenu či splnit jinou povinnost při plnění závazku prodávajícího dodat zboží a neučiní-li tak ani v náhradní lhůtě sjednané ustanovením článku VII. odst. 3. ODP, považuje se jeho prodlení za podstatné porušení kupní smlouvy s tím, že prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud však prodávající svého práva odstoupit od kupní smlouvy nevyužije, neskončí stranami sjednaná lhůta k dodání zboží dříve než uplynutím 5. pracovního dne poté, kdy kupující oznámí prodávajícímu splnění svých povinností. Ustanovení článku VI. odst. 3. ODP není ujednáním tohoto odstavce dotčeno.

5. Jestliže je podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží kupujícímu do místa jím určeného, splní prodávající svojí povinnost dodat zboží též předáním tohoto zboží prvnímu veřejnému dopravci k přepravě pro kupujícího.

6. Jestliže si podle kupní smlouvy zajišťuje přepravu zboží sám kupující, splní prodávající svou povinnost dodat zboží předáním tohoto zboží kupujícímu ve svém skladu, případně jiným vhodným způsobem umožní kupujícímu nakládat s tímto zbožím. Osoba, která za kupujícího zboží přebírá, je povinna předložit oprávnění k převzetí zboží. Bez předložení tohoto oprávnění není prodávající povinen této osobě zboží vydat.

7. Jestliže kupní smlouva a / nebo doklad o dodání zboží neobsahuje údaje o obalech, má se za to, že dodané obaly jsou nevratné, jejich cena je součástí kupní ceny zboží a jejich převzetím se stávají vlastnictvím kupujícího.

Nevratnými obaly jsou:

- všechny typy kovových sudů, s výjimkou pozinkovaných sudů,

- všechny typy přepravních palet, s výjimkou přepravních palet EURO .

- Pragochema spol.s r.o. je plátce EKO-KOM. Dodané nevratné obaly jsou odpadem popř. nebezpečným odpadem v majetku kupujícího. Po zvláštní dohodě/ujednání lze zajistit zpoplatněný odvoz a likvidaci.

8. Vratné obaly, kterými jsou zejména:

- všechny typy plastových sudů,

- pozinkované sudy,

- všechny typy plastových soudků a kanystrů, pokud na etiketě není uvedeno jinak,

- všechny typy plastových a kovových  kontejnerů,

- přepravní palety EURO,

je kupující povinen na své náklady vrátit prodávajícímu, a to za podmínek uvedených v odst. 9. a 10. tohoto článku ODP a ve stejné kvalitě, v jaké je převzal.

9. Vratné obaly, s výjimkou kontejnerů, je kupující povinen vrátit prodávajícímu ve lhůtě 90 dnů od jejich dodání. Za předpokladu, že

a) kupující vratné obaly vrátí prodávajícímu v uvedené lhůtě a ve stejné kvalitě, v jaké je převzal,

b) cenu dodaných vratných obalů

- buď prodávající vyúčtoval kupujícímu a kupující není v prodlení s úhradou faktury, ve které prodávající cenu dodaných vratných obalů vyúčtoval kupujícímu,

- nebo jí kupující uhradil ve formě zálohy prodávajícímu, přičemž podmínky uvedené pod písm. a) a b) musí být splněny kumulativně, je prodávající povinen vystavit ve prospěch kupujícího dobropis ve výši odpovídající 85 % buď vyúčtované ceně vrácených obalů, nebo uhrazené záloze, přiměřeně dle ustanovení článku IV. ODP.

10. Kontejnery je kupující povinen vrátit prodávajícímu ve lhůtě 45 dnů od jejich dodání. Po marném uplynutí uvedené lhůty je prodávající oprávněn po skončení kalendářního měsíce a přiměřeně dle ustanovení článku IV. ODP účtovat kupujícímu denní nájemné ve výši 15,- Kč za 1 kontejner, a to až do dne

a) jejich vrácení prodávajícímu;

b) kdy bude prodávajícímu doručeno písemné oznámení kupujícího, že kontejnery jsou připraveny k vrácení. V oznámení musí být kontejnery specifikovány uvedením jejich evidenčního čísla;

c) kdy bude prodávajícímu doručeno písemné oznámení kupujícího, že kontejnery prodávajícímu nevrátí. V takovém případě je prodávající dále oprávněn vyúčtovat kupujícímu cenu dodaných a kupujícím nevrácených kontejnerů (pokud tak již prodávající neučinil); d) skončení lhůty 12 měsíců ode dne jejich dodání kupujícímu. V takovém případě je prodávající dále oprávněn vyúčtovat kupujícímu cenu dodaných a kupujícím nevrácených kontejnerů (pokud tak již prodávající neučinil) a kupující nabude vlastnického práva k nim.

 

IV. Kupní cena, fakturace, placení

1. Kupní cena je Ex Works pokud není v nabídce a / nebo v potvrzení objednávky prodávajícího uvedeno něco jiného.

2. Veškeré ceny zboží, obalů či jiného plnění poskytnutého prodávajícím se rozumí bez DPH. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, zvýšenou o DPH, cenu obalů, náklady na přepravu zboží kupujícímu (nejsou-li zahrnuty v jeho kupní ceně), mýtné, obalové, manipulační poplatky či cenu jiného plnění, poskytnutého prodávajícím ve smyslu příslušných ustanovení ODP (zejména článku III.), a to dle pravidel, zakotvených v tomto článku ODP. Je-li kupní cena prodávajícím vyúčtována a / nebo kupujícím hrazena v EUR, pro přepočet na CZK (Kč) se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni zdanitelného plnění, kterým je den dodání zboží a / nebo poskytnutí jiného plnění kupujícímu.

3. Dojde-li v období ode dne zaslání nabídky prodávajícího kupujícímu do dne dodání zboží kupujícímu ke změně kurzu CZK (Kč) vůči EUR dle kurzů devizového trhu vyhlášených ČNB o více než 3 %, je prodávající oprávněn v rozsahu této změny změnit kupní cenu zboží a kupující je povinen takto změněnou kupní cenu prodávajícímu uhradit.

4. Nebyla-li sjednána úhrada kupní ceny předem, je prodávající oprávněn před dodáním zboží kupujícímu požadovat úhradu zálohy na jeho kupní cenu, a to až do výše dohodnuté kupní ceny bez DPH. Uhrazenou zálohu na kupní cenu je prodávající povinen ve faktuře zúčtovat.

5. Oprávnění vyúčtovat (fakturovat) kupní cenu a / nebo cenu jiného, prodávajícím poskytnutého plnění vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží či poskytnutí jiného plnění, a to i v případě postupného částečného plnění dle článku III. odst. 1. ODP, ledaže byla sjednána platba kupní ceny předem.

6. Podkladem pro placení kupní ceny a / nebo ceny jiného, prodávajícím poskytnutého plnění je prodávajícím vystavená faktura, kterou prodávající zašle kupujícímu na adresu jím označenou v objednávce, jinak na adresu jeho sídla / místa podnikání. Faktura musí obsahovat zejména:

a) číslo faktury

b) obchodní firmu / označení a sídlo / místo podnikání, IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího

c) datum uskutečnění zdanitelného plnění

d) datum vystavení faktury

e) datum splatnosti (platební podmínku)

f) označení formy úhrady a platebního místa prodávajícího

g) určení zboží a / nebo jiného, prodávajícím poskytnutého plnění a jeho množství (rozsah) h)kupní cenu zboží a/nebo cenu jiného, prodávajícím poskytnutého plnění za měrnou jednotku

i) celkovou kupní cenu zboží a / nebo cenu jiného, prodávajícím poskytnutého plnění s údajem o DPH

7. Pokud se strany nedohodnou jinak, kupní cena a / nebo cena jiného, prodávajícím poskytnutého plnění je splatná ve lhůtě 17 dnů ode dne vystavení faktury, jíž bude tato kupní cena a / nebo cena jiného, prodávajícím poskytnutého plnění vyúčtována.

8. Kupující je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od doručení vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu, pokud neobsahuje některé náležitosti nebo má jiné vady, a důvody vrácení faktury písemně oznámit prodávajícímu. Prodávající je povinen vytčené vady přezkoumat a v případě oprávněnosti jejich vytčení tyto vady odstranit, přičemž v případě oprávněného vrácení faktury počíná běžet znovu lhůta její splatnosti. Pokud kupující nevyužije svého práva vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení, má se za to, že veškeré skutečnosti ve faktuře uvedené jsou obsahem uzavřené smlouvy a vystavená faktura je průkazem k osvědčení obsahu a realizace smlouvu v rozsahu prodávajícím poskytnutého plnění, jehož cena byla touto fakturou vyúčtována.

9. Pro případ prodlení s úhradou vyúčtované kupní ceny a / nebo ceny jiného, prodávajícím poskytnutého plnění je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

V. Vady zboží, reklamační řízení

1. Vady zboží, zjistitelné při jeho převzetí, musí kupující písemně oznámit prodávajícímu v nejkratší možné době, max. do 3 pracovních dnů. Zjištěné skryté vady zboží, musí kupující neodkladně písemně oznámit prodávajícímu.

2. Oznámení vad zboží (dále jen reklamace) musí kupující vhodným způsobem doložit (např. protokolem dopravce, úředním potvrzením váhy, vzorkem vadného zboží, odebraným za přítomnosti zástupce autorizované zkušebny, na níž se obě strany dohodnou).

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, kupující musí reklamované zboží skladovat odděleně, předepsaným způsobem, v obalu dodaném prodávajícím spolu s reklamovaným zbožím a s tímto zbožím nesmí manipulovat způsobem, který by mohl mařit kontrolu reklamovaných vad.

4. Řádně reklamované vady zboží je prodávající povinen přezkoumat a sdělit písemně kupujícímu své stanovisko ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné reklamace.

5. V případě nedosažení shody ohledně vytčených vad tyto posoudí autorizovaná zkušebna, na které se obě strany dohodnou, a její stanovisko je pro smluvní strany závazné a konečné.

6. V případě oprávněné reklamace prodávající zjištěné vady zboží v přiměřené lhůtě odstraní zejména dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží. Vrácení reklamovaného zboží před ukončením reklamačního řízení je možné jen se souhlasem prodávajícího.

7. Náklady, vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana je povinna tyto náklady nahradit straně oprávněné na základě faktury, jíž budou tyto náklady vyúčtovány, přiměřeně dle ustanovení článku IV. ODP.

8. Nesplní-li kupující kteroukoli z podmínek reklamačního řízení, vyplývajících z ODP či z platných právních předpisů, není prodávající povinen uznat reklamaci za oprávněnou.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud nastane nezávisle na vůli povinné strany překážka, která jí brání ve splnění její povinnosti dle kupní smlouvy, a nelze-li rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, může kterákoli ze smluvních stran odstoupit od kupní smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit či pouze zastavit dodávání zboží i v případě, že kupující je v prodlení s plněním jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu. Současně tuto skutečnost oznámí kupujícímu. Zastavením dodávání zboží se zároveň staví prodávajícímu lhůty ke splnění jeho povinností. Dnem následujícím po uspokojení všech splatných pohledávek prodávajícího tomuto počínají běžet znovu od začátku lhůty ke splnění jeho povinností vůči kupujícímu.

3. Ustanovením předchozích odstavců tohoto článku ODP není dotčeno právo stran odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto ODP jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího, jakož i potvrzené objednávky prodávajícího, bylo-li učiněno, resp. uzavřené kupní smlouvy.

2. Veškeré písemnosti podle této smlouvy mohou být doručeny druhé straně osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen pošta) či kurýrní službou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, či oznámenou druhé straně nebo e-mailem. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena prostřednictvím pošty či kurýrní služby do 3 dnů od odeslání, a prostřednictvím e-mailu okamžikem, ve kterém je odesílateli e-mailu doručeno potvrzení o přečtení tohoto e-mailu jeho adresátem.

3. Prodlení v délce 5 dnů se nepovažuje za porušení kupní smlouvy a zároveň představuje náhradní přiměřenou lhůtu pro splnění příslušných povinností, pokud není dohodnuto jinak. Povinnost k úhradě smluvní pokuty není tímto ustanovením dotčena.

4. Povinnost k úhradě smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody, ani na její výši.

5. Plní-li kterákoli ze stran jakýkoli peněžitý závazek dle kupní smlouvy druhé straně prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (peněžního ústavu), považuje se placená částka za uhrazenou dnem jejího připsání na účet druhé strany.

6. Práva, povinnosti, jakož i právní vztahy, vzniklé v důsledku uzavření kupní smlouvy a kupní smlouvou či těmito ODP, které jsou její nedílnou součástí, výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i právními předpisy souvisejícími. K projednávání případných sporů ze závazkových vztahů souvisejících s touto smlouvou či kupními smlouvami, jejichž je tato smlouva nedílnou součástí, jsou příslušné české soudy a tyto spory se řídí českým právem.

7. Tyto ODP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018.

 

Informace v souladu s nařízením GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679).

Pokud zákazník při plnění Smlouvy zpracovává Osobní údaje, zavazuje se, že:

a.       bude dodržovat všechny účinné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů;

b.       bude zpracovávat Osobní údaje jen v rozsahu nutném pro plnění této smlouvy a pouze v rozsahu vyžadovaném právními předpisy;

c.        bude uchovávat Osobní údaje jako důvěrné a žádné z těchto údajů nepředá třetím stranám v jakékoli formě („anonymizované“ či nikoli) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Pragochema

d.       přijme opatření technického, fyzického a organizačního rázu, která povedou k ochraně Osobních údajů před ztrátou, nepovoleným či nezákonným zpracováním;

e.       bude spol. Pragochema bezodkladně informovat o všech incidentech týkajících se Osobních údajů.

V rozsahu, ve kterém zákazník umožňuje zpracovávat Osobní údaje subdodavatelům, musí zákazník zajistit, že příslušní subdodavatelé jsou vázáni povinnostmi, které poskytují podobnou úroveň ochrany jako tento článek.

Zákazník se zavazuje, že spol. Pragochema její reprezentanty a zaměstnance odškodní za veškeré škody, pokuty, ztráty a nároky třetích stran vzniklé porušením kterékoliv povinnosti dle tohoto článku.

Při ukončení Smlouvy je zákazník povinen bezpečně vymazat a zničit všechny záznamy nebo dokumenty obsahující Osobní údaje. Zákazník souhlasí a potvrzuje, že je výhradně odpovědný za nepovolené nebo nezákonné zpracování či ztrátu Osobních údajů, a to jak během trvání smlouvy, tak pokud při ukončení Smlouvy Osobní údaje nevymaže a nezničí.

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR)

Proč Vaše osobní údaje či údaje Vašich pracovníků zpracováváme?

Abychom Vám mohli řádně poskytovat naše služby, plnit povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností a zároveň abychom mohli plnit na nás kladené zákonné požadavky zejména z pohledu příslušných účetních předpisů.

Jaký máme právní důvod ke zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

1, plnění zákonných povinností naší společnosti jako správce vůči finančnímu úřadu a dalším institucím

2, plnění povinností smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností

3, oprávněné zájmy naší společnosti jako správce spočívající v řádném zajištění poskytování našich služeb v souladu s nastavenými standardy a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a komu údaje předáváme?

Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tedy Pragochema spol. s r.o., , zpracováváme je pro naši interní potřebu a předáváme je pouze na výzvu příslušných orgánů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Veškeré údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, resp. po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, poté budou neprodleně vymazány / zlikvidovány.